Váš košík obsahuje
položek
o celkové hodnotě
s DPH
  • Zobrazit

Zákon o vinohradnictví a vinařství

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o vinohradnictví a vinařství)
Změna: 179/2005 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské republiky:

ČÁST PRVNÍ

VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

Hlava I

Obecná ustanovení

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství,
jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpisy
Evropských společenství“) členským státům Evropské unie přikazují, nebo umožňují
členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení. Tento
zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností
stanovených předpisy Evropských společenství1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich
porušování.
(2) Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě,2)
hroznovou šťávu,2) zahuštěnou hroznovou šťávu,2) vinný ocet,2) případně potraviny nového
typu3) nebo složky potravin nového typu,3) pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 2

Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto
zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 3

Vymezení základních pojmů

(1) Pokud tento zákon používá pojmy vinařský rok,4) klučení,5) právo na výsadbu,5) právo
na opětovnou výsadbu,5) název zeměpisné jednotky menší než členský stát,6) skutečný obsah
1) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise (ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES)


č. 1622/2000, nařízení Komise (ES) č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES)
č. 1037/2001, nařízení Rady (ES) č. 2585/2001, nařízení Rady (ES) č. 527/2003 a Smlouvy o přistoupení
České republiky a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii ze dne 16. dubna 2003.
Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986 ze dne 24. července 1986 o zavedení registru vinic Společenství,
ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3577/1990, nařízení Rady (ES) č. 1549/1995, nařízení Rady (ES)
č. 1596/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1631/1998.
Nařízení Rady (EHS) č. 357/1979 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic, ve znění
nařízení Rady (EHS) č. 1992/1980, nařízení Rady (EHS) č. 3719/1981, nařízení Rady (EHS) č. 3768/1985,
nařízení Rady (EHS) č. 490/1986, nařízení Rady (EHS) č. 3570/1990, nařízení Rady (ES) č. 3205/1993
a nařízení Rady (ES) č. 2329/1998.
Nařízení Komise (EHS) č. 649/1987 ze dne 3. března 1987, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro zavedení registru vinic Společenství, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 1097/1989.
Nařízení Komise (EHS) č. 2676/1990 ze dne 17. září 1990, kterým se stanoví metody Společenství
používané pro rozbor vín, ve znění nařízení Komise (ES) č. 69/1996, nařízení Komise (ES) č. 822/1997,
nařízení Komise (ES) č. 761/1999 a nařízení Komise (ES) č. 440/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního
potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES) č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení
Komise (ES) č. 1342/2002, nařízení Komise (ES) č. 315/2003 a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, zejména k hlavě o jakostním vínu
stanovených pěstitelských oblastí.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství
pro enologické postupy a ošetření, ve znění nařízení Komise (EHS) č. 2676/1990, nařízení Komise (ES)
č. 2451/2000, nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 1609/2001, nařízení Komise (ES)
č. 1655/2001, nařízení Komise (ES) č. 2066/2001 a nařízení Komise (ES) č. 2244/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, ve znění
nařízení Komise (ES) č. 2409/2000, nařízení Komise (ES) č. 2786/2000, nařízení Komise (ES) č.
545/2001, nařízení Komise (ES) č. 1282/2001, nařízení Komise (ES) č. 1660/2001, nařízení Komise (ES) č.
2022/2001, nařízení Komise (ES) č. 2047/2001, nařízení Komise (ES) č. 2429/2001, nařízení Komise (ES)
č. 2464/2001, nařízení Komise (ES) č. 1315/2002, nařízení Komise (ES) č. 1795/2002, nařízení Komise
(ES) č. 2224/2002 a nařízení Komise (ES) č. 625/2003.
Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000 ze dne 14. prosince 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla
pro kontroly v odvětví vína.
Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení
Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, ve znění nařízení Komise
(ES) č. 885/2001, nařízení Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2380/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro
průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a pro evidenční knihy vedené v odvětví vína, ve znění
nařízení Rady (ES) č. 1782/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů a
sledování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002 ze dne 29. dubna 2002, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla
nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro popis, označování, obchodní úpravu a ochranu některých vinařských
produktů, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2086/2002.
Nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné
zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví
postupy týkající se bezpečnosti potravin.
Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici,
označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných
vinných koktejlů, ve znění nařízení Rady (EHS) č. 3279/1992, nařízení Rady (ES) č. 3378/1994, nařízení
Rady (ES) č. 2061/1996 a nařízení Rady (ES) č. 1882/2003.


alkoholu,7) celkový obsah alkoholu,7) přirozený obsah alkoholu,7) kupáž,8) tirážní likér,8)
expediční likér,8) etiketa,9) producent,10) obchodní zprostředkovatel,10) maloobchodník,10)
uznaný uzávěr,10) plnění,10) moštová odrůda,11) stanovená pěstitelská oblast,12) země
původu,13) evidenční kniha,14) enologické postupy a ošetřování,15) matolinové víno,16) rozumí
se tímpro účely tohoto zákona jejich vymezení v předpisech Evropských společenství.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) révou réva rodu Vitis L.,17)
b) révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,
c) vinohradem nebo vinicí (dále jen „vinice“) pozemek, případně pozemky, jednoho


pěstitele, o celkové výměře větší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, jemuž
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský18) (dále jen „Ústav“) na základě jeho
písemné žádosti, podané po 1. lednu 2001, přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo
registrační čísla pozemku (dále jen „registrační číslo“); pozemek, případně pozemky,
jednoho pěstitele, o celkové výměře menší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, se
považuje za vinici jen tehdy, přidělil-li nebo přidělí Ústav na základě písemné žádosti
pěstitele, podané po 1. lednu 2001, tomuto pozemku, případně těmto pozemkům,
registrační číslo nebo registrační čísla,

d) viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku,
nebo kombinací pozemků, případněčástí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné

Nařízení Komise (ES) č. 122/1994 ze dne 25. ledna 1994, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k
nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991 pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín,
aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.

2) Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní
vína a medovinu, pivo, konzumní líh a lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované
ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další
způsoby jejich označování.
3) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) Čl. 1nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

5) Čl. 7nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

6) Čl. 51nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

7) Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

8) Příloha č. V nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

9) Přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

10) Čl. 2 a 3nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

11) Čl. 2nařízení Komise (EHS) č. 649/1987.

12) Příloha č. VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

13) Nařízení Rady (EHS) č. 2913/1992.

14) Čl. 70nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 11 až 19nařízení Komise (ES) č. 884/2001.

15) Čl. 42 až 46a přílohy č. IV až VInařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 3 až 7nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

16) Příloha č. Inařízení Komise (ES) č. 1493/1999.

17) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby).

18) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském),
ve znění pozdějších předpisů.


vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy z hlediska
zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností,

e) výnosovou plochou vinic plocha vinic osázená révou, s výjimkou neobdělávaných vinic,
podnožových vinic a vinic pro pokusné účely,

f) hektarovým výnosem množství sklizených vinných hroznů nebo vyrobeného vína
z 1 hektaru výnosové plochy vinic,

g) pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,

h) celkovým hektarovým výnosem pěstitele podíl množství sklizených vinných hroznů,
případně množství vyrobeného vína z těchto vinných hroznů a plochy vinice, případně
vinic jednoho pěstitele,

i) vinohradnictvím pěstitelem provozovaná

1. výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně
révových roubů,
2. sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,
3. výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,
4. produkce révových sazenic,
j) rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt,
k) produktem rmut, hroznový mošt,16) částečně zkvašený hroznový mošt,16) částečně
zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů,16) hroznový mošt z čerstvých vinných
hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu,16) zahuštěný hroznový mošt,16)
rektifikovaný moštový koncentrát,16) hroznová šťáva,16) zahuštěná hroznová šťáva,16)
víno,16) mladé víno,16) víno vhodné k získávání stolního vína,16) stolní víno,16) likérové
víno,16) šumivé víno,16) perlivé víno,16) vinné kaly,16) matoliny,16) matolinové víno,16)
alkoholizované víno16) a víno z přezrálých hroznů;16) produktem jsou rovněž sklizené
čerstvé vinné hrozny,16)

l) vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými
technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu a jeho uvádění
do oběhu,

m) šarží množství druhově totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek
a stejným způsobem,

n) jakostním vínem stanovené pěstitelské oblasti12) jakostní víno, jakostní víno
s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, dále aromatizované
jakostní šumivé víno, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, víno
originální certifikace, stanovené pěstitelské oblasti,

o) evidenčním číslem jakosti soubor číselných a písmenných znaků sestávající z čísla
rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce19) (dále jen „Inspekce“)

o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína,
p) stupněm normalizovaného moštoměru obsah zkvasitelných cukrů ve vinných hroznech,
vyjádřený v kilogramech na 1 hektolitr hroznového moštu; přepočet přirozeného obsahu
alkoholu v procentech objemových ze stupňů normalizovaného moštoměru je uveden
v příloze k tomuto zákonu,

q) cukernatostí obsah zkvasitelných cukrů v hroznovém moštu, vyjádřený ve stupních
normalizovaného moštoměru,

r) výrobou povolené technologické úpravy, při nichž je u produktu dosaženo změny;
skladování je výrobou pouze tehdy, je-li prováděno za účelem změny jakosti produktu,
s) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, plní, skladuje, nebo označuje


produkt, za účelem jeho uvádění do oběhu,

19) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


t) malým množstvím10) množství nepřevyšující 1 000 hektolitrů vína prodaného
maloobchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok,

u) uváděním do oběhu nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma
jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro
potřeby prodeje, nebo nabídky ke spotřebě,

v) vinným nápojem nápoj obsahující nejméně 50 % vína,
w) vinným střikem víno smísené s vodou, sodovkou (sifonem), nebo minerálkou.


Hlava II

Vinohradnictví

§ 4

Stanovené pěstitelské oblasti

(1) Stanovenou pěstitelskou oblastí12) pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti (dále
jen „jakostní víno stanovené oblasti“) je vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy.
(2) Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské
obce, na jejichž území20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části.
(3) Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zemědělství
(dále jen „ministerstvo“) na základě geografické polohy, svažitosti, půdně klimatických
vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví seznam
a) vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,
b) vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,
c) viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích, včetně jejich územního vymezení,
d) odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.


§ 5

Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti

(1) Vinice ve viničních tratích, které jsou osázené odrůdami révy zapsanými v seznamu
odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) (dále jen „odrůda“), se považují za vinice vhodné pro jakostní
víno stanovené oblasti.
(2) Při stanovení seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) ministerstvo vychází
z dlouhodobých pěstitelských zkušeností a z poznatků ve srovnatelných klimatických
oblastech ostatních členských států Evropské unie.
§ 6

Hektarový výnos a nejvyšší hektarový výnos

(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových
výnosech podle předpisu Evropských společenství21) a v souladu s prováděcím právním
předpisem.
20) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


(2) Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro vinařské
oblasti, vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě, z nichž lze vyrábět zemské víno,
případně jakostní víno stanovené oblasti činí nejvýše 12 tun vinných hroznů z jednoho
hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen „nejvyšší hektarový výnos“).
(3) Pěstitel nesmí ze sklizně za příslušný vinařský rok uvést do oběhu větší množství
zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti než množství odpovídající výrobě
z nejvyššího hektarového výnosu podle odstavce 2.
(4) Pokud celkový hektarový výnos překročí nejvyšší hektarový výnos podle odstavce 2,
musí pěstitel veškeré množství sklizně ze všech vinic v příslušném vinařském roce použít
pouze pro výrobu stolního vína nebo uvést do oběhu pouze jako vinné hrozny určené pro
výrobu stolního vína.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich
dosažených hektarových výnosech.
§ 7

Správa produkčního potenciálu

Správa produkčního potenciálu22) zahrnuje správu práv na novou výsadbu podle § 8,
správu práv na opětovnou výsadbu podle § 9 a správu rezervy.

§ 8

Nová výsadba

(1) Ústav může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby při splnění podmínek23)
rozhodnout o povolení nové výsadby.
(2) Ústav rozhodne o povolení nové výsadby prováděné v souladu s předpisy Evropských
společenství23) do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav stanoví podmínky, za nichž lze
o povolení nové výsadby rozhodnout.
(3) Na udělení povolení nové výsadby podle odstavců 1 a 2 není právní nárok.
O odvolání proti rozhodnutí Ústavu podle odstavců 1 a 2 rozhoduje ministerstvo.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o povolení nové výsadby.
§ 9

Právo na opětovnou výsadbu

(1)O udělení práva na opětovnou výsadbu rozhoduje Ústav na základě žádosti pěstitele,
který
a) vyklučil vinici, nebo
b) se zaváže, že stanoveným způsobem24) vyklučí vinici před uplynutím třetího roku od
výsadby nové vinice.

21) Nařízení Rady (EHS) č. 2392/1986.
22) Čl. 5nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 a čl. 5nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
23) Čl. 2, 3 a 6nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


Čl.2až4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.


(2) K vyklučení vinice podle odstavce 1 musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku,
k němuž se vztahuje právo na opětovnou výsadbu. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.
(3) Pokud vlastník pozemku nedá souhlas podle odstavce 2, může pěstitel nebo vlastník
pozemku podat Ústavu návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu.
V tomto řízení Ústav udělí právo na opětovnou výsadbu vlastníku pozemku, jestliže splní
podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu podle tohoto zákona a předpisů
Evropských společenství.25)
(4) Nesplní-li vlastník pozemku podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu do 2
let od zahájení řízení podle odstavce 3, udělí Ústav právo na opětovnou výsadbu pěstiteli,
jemuž vlastník pozemku neudělil souhlas podle odstavce 2, nebo jinému pěstiteli, který se
stane uživatelem tohoto pozemku.
(5) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není
znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek
nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu
s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či
nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není
znám, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyžaduje. Po dobu uveřejnění výzvy neběží lhůta
pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.26)
(6) Právo na opětovnou výsadbu je převoditelné27) na jiné osoby pouze v rámci jedné
vinařské oblasti. O převod práva na opětovnou výsadbu požádá Ústav osoba převádějící toto
právo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ústav o převodu práva na
opětovnou výsadbu rozhodne do 90 dnů.
(7) Právo na opětovnou výsadbu lze uplatnit až do konce osmého vinařského roku
následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení.28)
(8) Není-li právo na opětovnou výsadbu uplatněno podle odstavce 7, přechází do rezervy.
Ústav rozhodne o udělení práva z rezervy.29)
(9) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu
podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu.
§ 10

Nepovolená výsadba

(1) Ústav rozhodnutím uloží pěstiteli, aby na své náklady vinici vyklučil, jestliže právo
na výsadbu uskutečňuje v rozporu s předpisy Evropských společenství23), 24) nebo v rozporu
s § 8 nebo § 9. V rozhodnutí Ústav stanoví lhůtu,do kdyje pěstitel povinen vinici vyklučit.
Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele.
24) Čl. 2 až 4nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 3 až 5nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.

25) Čl.4 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

26) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

27) Čl. 4 odst. 4nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

28) Čl. 4 odst. 5nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

29) Čl. 5nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


(2) V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy
Evropských společenství23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů
byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.
(3) Odstavce 1 a 2 nevylučují uložení sankce podle tohoto zákona.
Hlava III

Vinařství

§ 11

Povinnosti výrobců

(1) Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů je výrobce povinen oznámit písemně
Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení
výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu
nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení
podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 (dále jen „Registr“).
(2) Výrobce produktů je povinen
a) dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy
Evropských společenství15) a prováděcím právním předpisem,

b) odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,

c) dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů stanovené
zvláštním právním předpisem,30)

d) oznámit Inspekci výrobu matolinového vína16) pro vlastní spotřebu, a to nejpozději7 dní
před zahájením této výroby,

e) zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropských
společenství31) a prováděcím právním předpisem a vést a uchovávat o tom evidenci
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví
a) podrobnější požadavky na výrobu a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost
produktů,

b) podrobnosti týkající se odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování
nebo výrobě produktů,

c) způsob provádění kontroly podle odstavce 2 písm. e) včetně rozsahu vedení a uchovávání
evidence.

§ 12

Enologické postupy a ošetřování produktu

(1) Pokud jde o enologické postupy a ošetřování produktu jsou přípustné pouze
enologické postupy a ošetřování podle předpisů Evropských společenství,15) tohoto zákona
a prováděcího právního předpisu.
30) Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a
jejich uvádění do oběhu, s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.

31) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000.


(2) Přidávání jakýchkoliv látek do produktu je zakázáno, pokud nestanoví předpisy
Evropských společenství,15) tento zákon nebo prováděcí právní předpis jinak.
(3) Přecházení látek do produktu, kterému nelze technicky nebo technologicky zabránit,
se nepovažuje za přidávání podle odstavce 2, pokud produkt zůstane zdravotně nezávadný
a chuť, vůně a barva jsou charakteristické pro daný produkt.
(4) Zvyšování nebo snižování obsahu kyselin podle předpisu Evropských společenství32)
je výrobce povinen oznámit písemně Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropských
společenství.32)
(5) V prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu nesmí být
uchovávány látky, které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování
produktu (například látky nahrazující mošt, aromatické látky, nedovolené prostředky k
ošetřování vína apod.). Orgán dozoru je oprávněn v případě podezření na uchovávání těchto
látek odebrat vzorky k rozboru.
(6) Je zakázáno
a) přislazovat stolní víno a jakostní víno stanovené oblasti přírodními nebo náhradními
sladidly, s výjimkou přislazování hroznovým moštem, zahuštěným hroznovým moštem
nebo rektifikovaným hroznovým koncentrátem, a to maximálně do 2 % objemových
celkového obsahu alkoholu,

b) konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu
siřičitého,

c) užívat látky nebo výrobní postupy, které umožňují

1. zmnožovat víno (například přidáváním vody nebo jiných látek),
2. ovlivňovat základní vlastnosti vína (například přirozený extrakt, přirozenou skladbu
buketních a aromatických látek, s výjimkou obsahu kyselin),
d) skladovat ovocné víno33) nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li
ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno,
e) používat syntetické aromatické látky nebo aromatické látky, nebo syntetická barviva
anebo přírodní barviva.34)

(7) Prováděcí právní předpis stanoví
a) hodnoty přípustných technologických ztrát při výrobě produktů,
b) vzor pro oznámení podle odstavce 4.

(8) K pokusným účelům může ministerstvo povolit na žádost i jiné enologické postupy
nebo ošetření produktu, než enologické postupy a ošetřování uvedené v předpisech
Evropských společenství,15) tomto zákoně a prováděcím právním předpisu, za podmínek
stanovených předpisy Evropských společenství.35)
(9) Prováděcí právní předpis může stanovit
32) Čl.26 nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

33) Vyhláška č. 335/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

34) Vyhláška č. 52/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci
potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a
kofeinu.
Vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých
druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních
doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.

35) Čl. 41nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.


a) podrobnosti o enologických postupech a ošetřování produktů, pokud nejsou stanoveny
předpisy Evropských společenství,15)

b) požadavky na látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, pokud nejsou
upraveny zvláštním právním předpisem34) nebo předpisy Evropských společenství36)
a pokud jsou povoleny,37)

c) látky přídatné, pomocné a látky určené k aromatizaci, které nesmí být v produktech
obsaženy nebo smí být obsaženy jen v určitém množství, a jejich množství.

§ 13

Přirozený obsah alkoholu

(1) Před zvýšením přirozeného obsahu alkoholu v produktu (dále jen „zvyšování
cukernatosti“)38) je výrobce povinen Inspekci oznámit záměr zvyšování cukernatosti (dále jen
„hlášení o zvyšování cukernatosti“).39) Hlášení o zvyšování cukernatosti musí výrobce doručit
Inspekci nejméně 48 hodin před zvyšováním cukernatosti.
(2) Pokud okolnosti, které výrobce nemohl předvídat, znemožní provedení nahlášeného
zvyšování cukernatosti, zašle výrobce bez zbytečného odkladu vysvětlení Inspekci.
(3) U jakostních vín s přívlastkem je zvyšování cukernatosti zakázáno.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor pro hlášení o zvyšování cukernatosti.
§ 14

Slazení

(1) Víno lze sladit pouze způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství.40)
U jakostních vín s přívlastkem je slazení zakázáno.
(2) Před slazením vína je výrobce povinen podat Inspekci hlášení o slazení.41) Hlášení
o slazení musí výrobce doručit Inspekci ve lhůtě stanovené předpisem Evropských
společenství.41)
(3) Prováděcí právní předpis stanoví vzor pro hlášení o slazení.
§ 15

Částečně zkvašený hroznový mošt

(1) Částečně zkvašený hroznový mošt42) smí být nabízen ke spotřebě pod označením
„burčák“, jestliže pochází výlučně z vinných hroznů, které byly sklizeny a zpracovány
na území České republiky.
36) Čl. 5 až 21nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

Čl. 2nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.
37) § 11 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
38) Přílohy č. Va VInařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Čl. 22 až 29nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
39) Čl. 25nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
40) Přílohy č. V a VInařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Čl. 30 až 33nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
41) Čl. 31nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.


(2) Částečně zkvašený hroznový mošt lze nabízet k přímé lidské spotřebě mezi 1. srpnem
a 30. listopadem kalendářního roku, v němž byly vinné hrozny sklizeny, pokud je částečně
zkvašený hroznový mošt ve stavu kvašení.
(3) Při nabízení částečně zkvašeného hroznového moštu k přímé lidské spotřebě musí být
spotřebitel informován o tom, že se jedná o burčák a kdo je jeho výrobcem.
§ 16

Společná ustanovení pro označování produktu

(1) Požadavky na označování produktu stanoví předpisy Evropských společenství,43)
tento zákon a prováděcí právní předpis. Uvádět v označování produktu nebo na jeho etiketě
jiné údaje než údaje stanovené předpisy Evropských společenství,43) tímto zákonem
a prováděcím právním předpisem je zakázáno. Tím nejsou dotčena práva vyplývající
ze zvláštních právních předpisů.44)
(2) U produktu je dále zakázáno uvádět údaje poukazující na zvlášť zesílený účinek,
jako například sousloví „zdravotní víno“ nebo „posilující víno“ nebo „víno na krev“ anebo
slova „přírodní“ nebo „pravé“ nebo „čisté“ anebo „alternativní“, stejně jako slovní spojení,
v nichž se tato slova vyskytují.
(3) U zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti je na etiketě dovoleno uvádět
ročník, jestliže bylo víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke zvyšování
cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů, které byly sklizeny v roce, který má
být uveden na etiketě.
(4) U jakostního vína stanovené oblasti se v označení uvede obsah zbytkového cukru,
který zůstane obsažen v konečném produktu (dále jen „zbytkový cukr“), v souladu s předpisy
Evropských společenství.45)
(5) Na etiketě lze uvést získaná ocenění, případně medaile ze soutěží a výstav vín, které
jsou uznány ministerstvem nebo členským státem Evropské unie.
(6) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských
společností,46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný
souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína
do oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti
je zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.
42) Příloha č. Inařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

43) Čl. 47až53a přílohy č. VII a VIII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Nařízení Rady (ES) č. 1601/1991.

44) Například zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech,
soudcích, přísedících a státní správě soudů.
45) Příloha č. VIII písm. D bod 3 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 16nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

46) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a o postavení církví a náboženských společností
a ozměně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění zákona
č. 4/2003 Sb.


(7) Označování produktu podle zákona upravujícího ekologické zemědělství47) není tímto
zákonem dotčeno.
(8) Prodávající nabízející k prodeji spotřebiteli víno uskladněné v jiném obalu než obalu
určeném pro spotřebitele (dále jen „sudové víno“) je povinen viditelně umístit tyto písemné
údaje:
a) obchodní označení vína,
b) výrobce vína,
c) označení šarže,
d) skutečný obsah alkoholu,
e) slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru.


(9) Je zakázáno označovat jako víno
a) nápoje připravené ze zředěného hroznového moštu,

b) nápoj vyrobený na území České republiky jiným postupem a s užitím jiných
konzervačních a přídatných látek, než stanoví předpisy Evropských společenství,48)

c) alkoholický nápoj vyrobený alkoholovým kvašením výluhů z matolin,

d) alkoholický nápoj vyrobený kvašením zředěných vinných kalů,

e) směsi vína s alkoholickými nápoji vyrobenými z ovoce, sladu, medu, rostlin nebo jejich
výluhů.

(10) Prováděcí právní předpis stanoví
a) vzor žádosti o uznávání soutěže nebo výstavy vín, včetně udělování ocenění vín, a názvy
uznávaných výstav a soutěží vín, včetně udělovaných ocenění (medailí) podle odstavce 5,

b) údaje, které mohou být dále uvedeny na etiketě produktu, a požadavky, za nichž lze tyto
údaje na etiketě uvádět.

§ 17

Stolní víno

(1) Stolní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských
společenství49) a tímto zákonem.
(2) Stolní víno se může označit názvem „zemské víno“, jestliže
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené
oblasti (§ 5) nebo z odrůd, které jsou uvedeny v seznamu odrůd v prováděcím právním
předpisu, a splňuje požadavky odstavce 4,

b) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě,

c) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti alespoň 14 stupňů
normalizovaného moštoměru,

d) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

47) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a ozměně zákona č.
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

48) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.

49) Čl. 42 až 46a přílohy č. IV a Vnařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

368/1992 Sb., o správních


e) splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.50)

(3) Etiketa zemského vína může dále obsahovat
a) název odrůdy, jestliže bylo zemské víno, po odečtení množství látek, které byly užity
ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má
být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo zemské víno, po odečtení množství látek, které byly
užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na
etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí
stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy.

(4) Zemské víno smí být označeno pouze zeměpisným označením stanoveným
prováděcím právním předpisem. K výrobě zemského vína smí být užity jen vinné hrozny
sklizené v zeměpisné jednotce, která nese zeměpisné označení podle tohoto odstavce. Použití
názvu jiné zeměpisné jednotky než uvedené v prováděcím právním předpisu je zakázáno.
(5) U stolního vína, s výjimkou zemského vína vyrobeného na území České republiky,
nesmí být na etiketě uváděn ročník ani odrůda.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví zeměpisná označení pro zemské víno a seznam
odrůd, z nichž lze vyrábět zemské víno.
§ 18

Jakostní víno

(1) Jakostní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských
společenství51) a tímto zákonem.
(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže
a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno
stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny
sklizeny,

c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě vína,

d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů
normalizovaného moštoměru,

e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,

g) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.51)

(3) Jakostní víno lze označit dovětkem „odrůdové“ nebo „známkové“.
50) Čl. 51 a příloha č. Vnařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Čl. 1 až 33nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

51) Čl. 42 až 46, čl. 54 až 58a přílohy č. IVaž VInařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

52) Čl. 7nařízení Komise (ES) č. 753/2002.


(4) Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu,
a to nejvýše z 3 odrůd.
(5) Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového
moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní
víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.
(6) Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských společenství51)
a dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,

b) označení „jakostní víno“, s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li
na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo
odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína
s dovětkem známkové.

(7) Etiketa jakostního vína může dále obsahovat
a) název odrůdy, jestliže bylo jakostní víno, po odečtení množství látek, které byly užity ke
zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která má být
uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní víno, po odečtení množství látek, které byly
užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno výlučně z odrůd, které mají být uvedeny na
etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí
stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy,

c) název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této
vinařské podoblasti,

d) název vinařské obce, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této
vinařské obce,

e) název viniční tratě, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční
tratě.

§ 19

Jakostní víno s přívlastkem

(1) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy
Evropských společenství51) a tímto zákonem.
(2) Jakostní víno s přívlastkem se vyrábí v druzích
a) kabinetní víno,
b) pozdní sběr,
c) výběr z hroznů,
d) výběr z bobulí,
e) výběr z cibéb,
f) ledové víno,
g) slámové víno.

(3) Vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v odstavci 2 písm. d) až g) se sklízejí
ručně.
(4) Jakostní víno s přívlastkem lze uvést do oběhu, jestliže

a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené
oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské podoblasti,

b) výroba proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly vinné hrozny použité
k výrobě sklizeny,

d) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, jejichž odrůda, původ, cukernatost a hmotnost byla
ověřena Inspekcí; ověření podléhá správnímu poplatku podle zvláštního právního
předpisu,53)

e) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,

f) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

g) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem,

h) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.51)

(5) Jakostní víno s přívlastkem kabinetní víno lze vyrábět pouze z vinných hroznů
cukernatosti nejméně 19 stupňů normalizovaného moštoměru.
(6) Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr lze vyrábět pouze z vinných hroznů
cukernatosti nejméně 21 stupňů normalizovaného moštoměru.
(7) Jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů lze vyrábět pouze z vinných hroznů
cukernatosti nejméně 24 stupňů normalizovaného moštoměru.
(8) Jakostní víno s přívlastkem výběr z bobulí je dovoleno vyrábět pouze z vybraných
bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.
(9) Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb je dovoleno vyrábět pouze z vybraných
bobulí napadených ušlechtilou plísní šedou nebo z přezrálých bobulí, které dosáhly
cukernatosti nejméně 32 stupňů normalizovaného moštoměru.
(10) Jakostní víno s přívlastkem ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných
hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 7 °C a nižších a v průběhu sklizně a
zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval cukernatost nejméně 27 stupňů
normalizovaného moštoměru.
(11) Jakostní víno s přívlastkem slámové víno je dovoleno vyrábět pouze z vinných
hroznů, které byly před zpracováním skladovány na sláměči rákosu nebo byly zavěšeny
ve větraném prostoru po dobu nejméně 3 měsíců, a získaný mošt vykazoval cukernatost
nejméně 27 stupňů normalizovaného moštoměru.
(12) Etiketa jakostního vína s přívlastkem obsahuje kromě údajů stanovených předpisy
Evropských společenství51) dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno, a vinařské
podoblasti, ve které byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě jakostního vína
s přívlastkem,

b) označení „jakostní víno s přívlastkem“ nebo „víno s přívlastkem“, včetně uvedení druhu
(odstavec 2), který odpovídá zatřídění Inspekcí,

c) evidenční číslo jakosti.

(13) Etiketa jakostního vína s přívlastkem může dále obsahovat
53) Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


a) název odrůdy, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno alespoň z 85 %
z vinných hroznů odrůdy, která má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno
rozhodující,

b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní víno s přívlastkem vyrobeno výlučně
z odrůd, které mají být uvedeny na etiketě, a podíl každé odrůdy uvedené na etiketě
je nejméně 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v sestupném pořadí podle
užitého množství odrůdy,

c) název vinařské obce, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této
vinařské obce,

d) název viniční tratě, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této viniční
tratě.

(14) Je zakázáno konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami,
s výjimkou oxidu siřičitého.
§ 20

Šumivé víno

(1) Šumivé víno se vyrábí způsobem a v druzích stanovených předpisy Evropských
společenství54) a tímto zákonem. Šumivé víno se označuje způsobem stanoveným předpisy
Evropských společenství54) a tímto zákonem.
(2) Šumivé víno lze označit názvem „jakostní šumivé víno“ nebo názvem „sekt“ a takto
označené uvádět do oběhu, jestliže
a) splňuje požadavky předpisů Evropských společenství,55)
b) splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem.


(3) Šumivé víno lze označit názvem „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“56)
nebo názvem „sekt s. o.“57) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) k výrobě kupáže8) byly užity vinné hrozny, sklizené na vinici vhodné pro jakostní víno
stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního šumivého vína stanovené oblasti proběhla ve
vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní šumivé víno stanovené oblasti,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.54)

(4) Jakostní šumivé víno podle odstavce 2 se může označit názvem „pěstitelský sekt“
a takto označené uvádět do oběhu, jestliže

a) víno bylo Inspekcí zatříděno jako pěstitelský sekt,
b) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství58)

54) Přílohy č. Ia V písm. Ha Inařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

55) Příloha č. V písm. I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

56) Příloha č. VI písm. K nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

57) Příloha č. VIII písm. D nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

58) Příloha č. VII písm. E bod 6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

pro pěstitelský sekt.


(5) Šumivé víno se může označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno“ a takto
označené uvádět do oběhu, jestliže
a) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise

Evropských společenství,59)
b) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
c) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.60)

(6) Šumivé víno se může označit názvem „aromatické jakostní šumivé víno stanovené
oblasti“ nebo „aromatický sekt s. o.“56) a takto označené uvádět do oběhu, jestliže
a) k výrobě kupáže bylo užito víno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné
pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína použitého k výrobě aromatizovaného jakostního šumivého vína stanovené


oblasti proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě,
d) při jeho výrobě bylo užito pouze prvotní kvašení kupáže z odrůd uvedených v předpise

Evropských společenství,59)
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.60)

(7) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu a aromatického jakostního šumivého vína
může obsahovat název vinařské oblasti, v níž bylo toto víno vyrobeno, dále zemi původu vína
nebo vinných hroznů, jestliže z tohoto vína nebo těchto vinných hroznů bylo víno vyrobeno
alespoň z 50 %.
(8) Etiketa jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 3), pěstitelského sektu a
aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) obsahuje údaje
stanovené předpisy Evropských společenství54) a dále název vinařské oblasti, v níž bylo víno
vyrobeno.
(9) Etiketa jakostního šumivého vína, sektu, jakostního šumivého vína stanovené oblasti
(odstavec 3), pěstitelského sektu, aromatického jakostního šumivého vína a aromatického
jakostního šumivého vína stanovené oblasti (odstavec 6) může dále obsahovat
a) název vinařské podoblasti, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně
z 85 % z této vinařské podoblasti,

b) název odrůdy, jestliže produkt, s výjimkou produktu obsaženém v tirážním likéru
nebo expedičním likéru, byl nejméně z 85 % získán z vinných hroznů, které pocházejí
z této odrůdy, a jestliže tato odrůda je pro dotyčný druh produktu rozhodující, nebo

c) názvy nejvýše 3 odrůd, jestliže vinné hrozny, z nichž byl produkt získán, s výjimkou
produktu obsaženého v tirážním likéru nebo expedičním likéru, pocházejí výlučně
z těchto odrůd a jestliže směs těchto odrůd je pro tento druh produktu rozhodující.

(10) Etiketa pěstitelského sektu může dále obsahovat název vinařské obce nebo viniční
tratě, jestliže vinné hrozny užité k výrobě kupáže pocházejí nejméně z 85 % z této vinařské
obce nebo viniční tratě.
59) Příloha č. III nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
60) Příloha č. V písm. I bod 3nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Příloha č. VIII písm. C odst. 2 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


§ 21

Perlivé víno

(1) Perlivé víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských
společenství61) a tímto zákonem.
(2) Perlivé víno se může označit názvem „jakostní perlivé víno“ a takto označené uvádět
do oběhu, jestliže
a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené
oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního perlivého vína proběhla ve vinařské oblasti, v
níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní perlivé víno,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.62)

(3) Etiketa jakostního perlivého vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských
společenství61) a dále název vinařské oblasti, v níž byly sklizeny vinné hrozny užité k výrobě
jakostního perlivého vína.
(4) Etiketa jakostního perlivého vína může dále obsahovat
a) název odrůdy, jestliže bylo jakostní perlivé víno, po odečtení množství látek, které byly
užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která
má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní perlivé víno, po odečtení množství látek,
které byly užity ke zvyšování cukernatosti, výlučně vyrobeno z odrůd, které mají být
uvedeny na etiketě, a tyto odrůdy jsou pro víno rozhodující; nejnižší zastoupení odrůdy
uvedené na etiketě musí být 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v
sestupném pořadí podle užitého množství odrůdy,

c) název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výhradně z této
vinařské podoblasti.

§ 22

Likérové víno

(1) Likérové víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských
společenství63) a tímto zákonem.
(2) Likérové víno se může označit názvem „jakostní likérové víno“, jestliže
61) Příloha č. I body17 a 18 a přílohy č. IVaž VInařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

62) Příloha č. I body17 a 18nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Hlava VI nařízení Komise (ES) č. 753/2002.

63) Přílohy č. IV až VII nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
Příloha č. I bod 14nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.


a) bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené
oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,

b) výroba vína použitého k výrobě jakostního likérového vína proběhla ve vinařské oblasti,
v níž byly vinné hrozny sklizeny,

c) nebyl překročen nejvyšší hektarový výnos na vinici, na níž byly sklizeny vinné hrozny
použité k výrobě,

d) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,

e) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní likérové víno,

f) víno splňuje požadavky předpisů Evropských společenství.63)

(3) Etiketa jakostního likérového vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropských
společenství63) a dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo víno vyrobeno,
b) evidenční číslo jakosti.

(4) Etiketa jakostního likérového vína může dále obsahovat
a) název odrůdy, jestliže bylo jakostní likérové víno, po odečtení množství látek, které byly
užity ke zvyšování cukernatosti, vyrobeno alespoň z 85 % z vinných hroznů odrůdy, která
má být uvedena na etiketě, a tato odrůda je pro víno rozhodující,

b) název nejvýše 3 odrůd, jestliže bylo jakostní likérové víno, po odečtení množství látek,
které byly užity ke zvyšování cukernatosti, výlučně vyrobeno z odrůd, které mají být
uvedeny na etiketě, a tyto odrůdy jsou pro víno rozhodující; nejnižší zastoupení odrůdy
uvedené na etiketě musí být 15 %; název odrůd se uvádí stejně velkým písmem, v
sestupném pořadí podle užitého množství odrůd,

c) název vinařské podoblasti, jestliže produkty užité k výrobě vína pocházejí výlučně z této
vinařské podoblasti.

§ 23

Víno originální certifikace

(1) Víno originální certifikace lze vyrábět za těchto podmínek:
a) musí být vyrobeno na menším území, než je vinařská oblast,

b) výrobce musí být členem sdružení, které je oprávněné přiznávat označení vína originální
certifikace podle tohoto zákona,

c) víno odpovídá alespoň jakostním požadavkům pro jakostní víno podle tohoto zákona,

d) víno splňuje podmínky stanovené v rozhodnutí o povolení přiznávat označení vína
originální certifikace; v ostatním musí víno splňovat požadavky stanovené tímto zákonem
pro jednotlivé druhy vín.

(2) Povolení přiznávat označení vína originální certifikace (dále jen „povolení“) uděluje
ministerstvo.
(3) Víno originální certifikace se na etiketě označí slovním údajem „víno originální
certifikace“ nebo zkratkou „V.O.C.“, případně „VOC“. Toto označení je oprávněn používat
jen výrobce podle odstavce 1 písm. b).
(4) Žádost o povolení může ministerstvu podat sdružení založené podle zvláštního
právního předpisu,64) jehož členy jsou pěstitelé, kteří mají zaregistrovány vinice na území,
64) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20f a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


pro které sdružení žádá povolení, a jsou zároveň výrobci. Členem sdružení může být
i výrobce nakupující vinné hrozny z vinic registrovaných na území uvedeném v žádosti

o povolení.
(5) Žádost o povolení obsahuje
a) název a sídlo sdružení,

b) seznam členů sdružení,

c) území, na kterém budou sklízeny vinné hrozny, ze kterých bude víno originální
certifikace vyráběno, přičemž toto území musí být geograficky spojené,

d) charakteristiku vlastností vína, které bude uváděno dooběhu jako víno originální
certifikace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a podmínky, za nichž
bude toto víno uváděno do oběhu,

e) procesní postup při zatřiďování vín originální certifikace, včetně stanovení postupu
při nesouhlasu člena sdružení se zatříděním vína.

(6) K žádosti o povolení žadatel přiloží
a) výpis z registru sdružení,

b) písemný souhlas všech členů sdružení s návrhem podmínek uvedených v žádosti
podle odstavce 5 písm. d),

c) stanovy sdružení, které musí obsahovat podmínku, že sdružení přijme každého, kdo splní
podmínky, za nichž sdružení přiznává označení vína originální certifikace svým členům.

(7) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, ministerstvo ji vrátí žadateli
do 60 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením konkrétních vad podání a výzvou k jejich
odstranění a stanoví lhůtu, ve které má žadatel vady podání odstranit. Neodstraní-li žadatel
vady podání ve stanovené lhůtě, ministerstvo řízení zastaví.
(8) Pokud nedojde k zastavení řízení podle odstavce 7, ministerstvo rozhodne o žádosti
o povolení nejpozději do 1 roku.
(9) V povolení ministerstvo stanoví podmínky, za nichž lze označení vína originální
certifikace přiznávat, a podmínky jeho uvádění do oběhu.
(10) Sdružení, kterému bylo uděleno povolení (dále jen „pověřené sdružení“) provádí
hodnocení a zatřídění vína pocházejícího od jeho členů, které má být uváděno dooběhu jako
víno originální certifikace. Pověřené sdružení musí při hodnocení a zatřídění vína postupovat
v souladu s povolením a tímto zákonem. Kopii rozhodnutí o zatřídění zasílá pověřené
sdružení Ústavu v písemné formě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(11) Ministerstvo zveřejní na svých webových stránkách obchodní označení vína, šarži,
zeměpisné údaje původu vína, ročník vína, výrobce vína.
(12) Pověřené sdružení musí Ústavu zdarma předávat informace o zatříděných vínech
originální certifikace, zejména za účelem plnění povinností státu vůči Evropským
společenstvím.
(13) V případě porušení některé z podmínek stanovených pověřenému sdružení
v povolení nebo tímto zákonem, nebo v případě, že sdružení odmítá přijmout nového člena,
který splňuje podmínky, za kterých pověřené sdružení poskytuje označení vína originální
certifikace, stanoví ministerstvo lhůtu k jejich odstranění. Pokud nebudou zjištěné nedostatky
ve stanovené lhůtě odstraněny, ministerstvo povolení odejme.

(14) Víno originální certifikace se nezatřiďuje podle § 26. Víno originální certifikace
podléhá dozoru podle tohoto zákona.
(15) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o povolení a rozsah charakteristiky
vlastností vína uváděné v žádosti.
§ 24

Vinný nápoj, aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl

(1) Aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj a aromatizovaný koktejl se vyrábí
a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství.65)
(2) Vinný nápoj se na etiketě označí slovy „vinný nápoj“.
§ 25

Odalkoholizované víno a nízkoalkoholické víno

(1) Odalkoholizované víno je nápoj z vína, u něhož obsah alkoholu byl destilací snížen
na 0,5 % objemových65) nebo méně. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt, zahuštěný
hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru v konečném
produktu byl nejvýše 60 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitýa přírodní
aromatické látky a přírodně identické aromatické látky.66)
(2) Nízkoalkoholické víno je nápoj, který byl vyroben jako odalkoholizované víno
nebo mísením odalkoholizovaného vína s vínem a jehož obsah alkoholu je vyšší než 0,5 %
objemových,65) nejvýše však 5 % objemových. Při výrobě je možné přidat hroznový mošt,
zahuštěný hroznový mošt nebo cukr v takovém množství, aby obsah zbytkového cukru
v konečném produktu byl nejvýše 60 g na 1 litr. Dále je dovoleno přidávat oxid uhličitý
a přírodní aromatické látky a přírodně identické aromatické látky.66)
(3) Odalkoholizované víno se označí názvem „odalkoholizované víno“.
Nízkoalkoholické víno se označí názvem „nízkoalkoholické víno“. V případě užití
aromatických látek podle odstavce 1 nebo 2 se název odalkoholizovaného vína nebo
nízkoalkoholického vína doplní slovem „aromatizováno“.
(4) Je-li obsah kyseliny siřičité u odalkoholizovaného vína nebo nízkoalkoholického vína
vyšší než 50 mg na 1 litr, musí být v označení uvedeno slovo „sířeno“.
(5) Na etiketě odalkoholizovaného vína nebo nízkoalkoholického vína je zakázáno
uvádět
a) název zeměpisné jednotky menší než členský stát, v němž byly sklizeny vinné hrozny
užité k výrobě, nejde-li o označení původu či zeměpisné označení registrované
podle zvláštního právního předpisu nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká

65) Nařízení Rady (EHS) č. 1601/1991.
66) Vyhláška č. 52/2002 Sb.


republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce

zákonů,67)

b) údaje, které by mohly být zaměnitelné s označením vín podle § 17 až 23,

c) název odrůdya ročník sklizně vinných hroznů použitých k výrobě.

§ 26

Zatřídění vína vyrobeného z vinných hroznů vypěstovaných na území České republiky

(1) Zatřídění vína podléhá
a) jakostní víno,
b) jakostní víno s přívlastkem,
c) jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
d) aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti,
e) pěstitelský sekt,
f) jakostní perlivé víno,
g) jakostní likérové víno,
pokud je vyrobeno z vinných hroznů sklizených ve vinařské oblasti Morava nebo ve vinařské
oblasti Čechy a nebylo zatříděno podle § 23.


(2) Žádost o zatřídění vína uvedeného v odstavci 1 musí před jeho uvedením do oběhu
podat výrobce vždy na celou šarži, která je uvedena v žádosti. Zatřídění vína podléhá
správnímu poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)
(3) Žádost o zatřídění vína obsahuje
a) jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, která je podnikatelem,
nebo obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu,

b) identifikační číslo,

c) obchodní označení vína určeného k zatřídění, včetně uvedení roku sklizně vinných
hroznů a názvu odrůdy, případně odrůd,

d) množství zatřiďovaného vína v litrech,

e) označení všech nádob, ve kterých je víno příslušné šarže, uvedené v žádosti o zatřídění
vína, skladováno v době odběru vzorků vína, nebo počet naplněných lahví a místo
jejich uložení v době odběru vzorků zatřiďovaného vína,

f) vinařskou oblast, případně vinařskou podoblast, ze které víno pochází,

g) označení šarže,

h) navrhované zatřídění vína; u vína s přívlastkem druh a čísla dokladů, kterými byla
ověřena odrůda, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů, z nichž bylo víno
vyrobeno.

(4) Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce požádá místně příslušný inspektorát
Inspekce o odběr vzorků vína, které budou užity pro rozbor vína, smyslové hodnocení vína
a pro uchování vzorku vína. Odběr vzorků provede Inspekcí k tomu pověřený inspektor.
Před odběrem vzorků výrobce poskytne inspektorovi údaje odpovídající údajům
požadovaným v žádosti podle odstavce 3. O odběru vzorků vína provede inspektor záznam.
Odebrané vzorky vína inspektor řádně označí, zapečetía předá výrobci.
67) Například zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona
o ochraně spotřebitele, Lisabonská dohoda o ochraně označení původu a o jejich mezinárodním zápisu
z r. 1958.


(5) Po provedení odběru vzorků vína doručí výrobce na své náklady 1 odebraný vzorek
vína k rozboru do akreditované laboratoře68) nebo laboratoře pověřené Inspekcí (dále
jen „laboratoř“). Seznam laboratoří ministerstvo zveřejní ve Věstníku Ministerstva
zemědělství a na svých webových stránkách.
(6) Po doručení výsledků rozboru vína z laboratoře podá výrobce žádost podle odstavce 3
Inspekci; k žádosti přiloží
a) výsledky rozboru vína z laboratoře na jednotlivé šarže vína podle předpisů Evropských
společenství,69)
b) doklad o zaplacení správního poplatku podle zvláštního právního předpisu.53)

(7) Žádost o zatřídění vína spolu s přílohami a odebranými vzorky podle odstavce 4
doručí výrobce Inspekci. Žádost se podává inspektorátu Inspekce v Brně.
(8) Inspekce provede hodnocení vína a poté rozhodne, zda toto víno lze uvést do oběhu.
Pokud toto víno lze uvést do oběhu, Inspekce rozhodne o jeho zatřídění. U jakostního vína a
jakostního vína s přívlastkem je součástí zatřídění i uvedení příslušného druhu.
(9) Rozhodnutí o zatřídění vína vydá inspektorát Inspekce v Brně. O odvolání
proti tomuto rozhodnutí rozhoduje ústřední inspektorát Inspekce.
(10) Kopii rozhodnutí o zatřídění vína zašle Inspekce ve formě umožňující dálkový
přístup Ústavu a písemně ministerstvu. Ministerstvo zveřejní na svých webových stránkách
obchodní označení vína, evidenční číslo jakosti, šarži, zeměpisné údaje původu vína, ročník
vína, výrobce vína.
(11) Nebylo-li víno zatříděno podle žádosti, nebo vykazovalo choroby nebo vady, může
výrobce podat žádost opětovně, a to nejdříve po uplynutí 2 měsíců ode dne nabytí právní moci
původního rozhodnutí. Skutečnost, že jde o opětovně podanou žádost, musí být uvedena
v žádosti, včetně uvedení čísla původního rozhodnutí. Výrobce vína smí podat žádost
o zatřídění vína pro totéž víno nebo jeho část nejvýše dvakrát.
(12) Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorků vín uvedených
v odstavci 1 a přípustné odchylky od výsledků rozboru z laboratoře.
§ 27

Uvádění produktu do oběhu

(1) Produkt může být uveden do oběhu pouze je-li zdravotně nezávadný.3)
(2) Ten, kdo uvádí produkt do oběhu, je povinen zajistit, aby
a) byla dodržena podmínka stanovená v § 12 odst. 2,
b) byl produkt opatřen průvodním dokladem.70)

(3) Do oběhu nelze uvádět produkt
68) Směrnice Rady (EHS) č. 89/397 ze dne 14. června 1989 o úředním dozoru nad potravinami.
Směrnice Rady (EHS) č. 93/99 ze dne 29. října 1993 o doplňujících opatřeních týkajících se úředního
dozoru nad potravinami.

69) Příloha č. VI písm. J nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
70) Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.


a) klamavě označený,71)
b) způsobilý vyvolat nebezpečí záměny,71) nebo
c) nabízený ke spotřebě klamavým způsobem.71)


(4) Je zakázáno uvádět do oběhu produkt,
a) u něhož

1. jsou překročeny hodnoty obsahu zdraví škodlivých látek stanovených zvláštními
právními předpisy,34)
2. nebyly dodrženy požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem
nebo víno vykazuje choroby, vady nebo je produkt zdravotně závadný,3) nebylo
rozhodnuto o jeho zatřídění podle § 23 nebo § 26, pokud zatřídění podléhá,
3. hodnoty skutečného obsahu alkoholu, celkového obsahu alkoholu a obsahu
bezcukerného extraktu69) neodpovídají hodnotám zjištěným při zatřídění vína
podle§26, s přihlédnutím k odchylkám stanoveným prováděcím právním
předpisem,
b) který

1. neodpovídá zatřídění podle § 23 nebo § 26,
2. nedoprovází průvodní doklad,70)
3. je neznámého původu,72)
4. obsahuje nízkokalorická nebo nekalorická sladidla pro úpravu sladkosti vína,34)
5. obsahuje syntetické aromatické látky nebo aromatické látky nebo přidaná syntetická
barviva anebo přidaná přírodní barviva.34)
(5) Je zakázáno nabízet k prodeji vína určená pro spotřebitele spolu s ovocnými víny
a vinnými nápoji, pokud tato ovocná vína a vinné nápoje nejsou odděleně umístěny a zřetelně
označeny.
(6) Je zakázáno uvádět do oběhu ke spotřebě alkoholické nápoje z vinných kalů, matolin
a zahuštěných hroznových moštů zředěných vodou, s výjimkou nápojů podle zvláštního
právního předpisu.2)
(7) Produkt smí být při uvádění do oběhu balen pouze do obalů a obalových materiálů,
které odpovídají požadavkům stanoveným zvláštními právními předpisy73) a chrání ho před
znehodnocením nebo zkažením. Obal nesmí nepříznivě ovlivňovat jakost a zdravotní
nezávadnost produktu. Jakostní víno s přívlastkem smí být plněno pouze do skleněných lahví
o obsahu do 0,75 litru. Lahve musí být uzavřeny jen uznanými uzávěry.70)
(8) Produkt při skladování v nádobách nebo lahvích musí být řádně označen,
aby nemohlo dojít k záměně a aby bylo možné kdykoliv prokázat jeho původ a jedinečnost.
(9) Při prodeji rozlévaného vína je zakázáno mísit víno z načatých lahví. Víno
je dovoleno mísit ve vinný střik nebo s jiným nealkoholickým nápojem pouze na přání
kupujícího a v jeho přítomnosti. Při podávání vína v obalu určeném pro spotřebitele může být
obal otevřen pouze před kupujícím.
71) § 46 a 47 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
72) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
73) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy,
ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb.



(10) Prováděcí právní předpis může stanovit marketingová pravidla za účelem řízení
nabídky při prvním uvedení produktu do oběhu v souladu s předpisem Evropských
společenství.74)
Hlava IV

Registr

§ 28

(1) Registr obsahuje
a) seznam registrovaných vinic a údaje o nich, včetně údajů o pěstitelích,

b) údaje o hodnocených a zatříděných vínech, provedených kontrolách pěstitelů, výrobků
a osob uvádějících produkty do oběhu a údaje o produktech,

c) údaje podle předpisů Evropských společenství.75)

(2) Registr vede Ústav.
(3) Pěstitel je povinen oznámit Ústavu zrušení vinice a změny údajů podle odstavce 1
do30 dnů po jejich provedení. V případě výsadby vinice je pěstitel povinen požádat Ústav
o přidělení registračního čísla do 30 dnů od provedení výsadby vinice. Pěstitel je povinen
prokázat vlastnické právo nebo nájemní právo k vinici, která je uvedena v žádosti o registraci.
Ústav je povinen pěstiteli přidělit registrační číslo do 30 dnů od obdržení žádosti pěstitele.
(4) Ten, kdo je podle tohoto zákona povinen oznamovat nebo zasílat údaje Ústavu, musí
na výzvu orgánu dozoru (§ 37) prokázat, že tuto povinnost splnil.
(5) Údaje oznamované Ústavu musí být úplné a pravdivé a musí vycházet z evidence
podle § 6, § 11odst. 2 a § 30.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví způsob vedení Registru, způsob poskytování údajů
Ústavu podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství,75) vzory pro oznamování
údajů Ústavu a vzor žádosti o přidělení registračního čísla.
§ 29

Prohlášení o sklizni, prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách

(1) Každý, kdo sklízí vinné hrozny, je povinen76) každý rok odevzdat do 10. prosince
prohlášení o sklizni,76) obsahující údaje o výsledcích sklizně ke dni 30. listopadu téhož roku.
Prohlášení o sklizni nemusí podávat osoba, která veškerou svou produkci zpracovává na víno
74) Čl. 41 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

75) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Rady (EHS) č. 357/1979.
Nařízení Komise (EHS) č. 649/1987.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 883/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 884/2001.
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.

76) Čl. 18nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.


nebo ji nechává zpracovat na svůj účet. Výjimky z tohoto ustanovení jsou stanoveny
předpisem Evropských společenství.77)

(2) Každý, kdo ze sklizně vinařského roku vyrábí víno nebo skladuje produkty jiné
než víno, je povinen76) každý rok odevzdat do 10. prosince prohlášení o produkci ke dni
30. listopadu. Výjimky z tohoto ustanovení jsou stanoveny předpisem Evropských
společenství.78)
(3) Každý, s výjimkou maloobchodníka a konečného spotřebitele, je povinen76) každý rok
do 10. září odevzdat prohlášení o zásobách hroznového moštu, zahuštěného hroznového
moštu, rektifikovaného moštového koncentrátu a vína, které skladuje k 31. červenci.
(4) Prohlášení podle odstavců 1 až 3 odevzdá povinná osoba Ústavu.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví vzor prohlášení o sklizni, vzor prohlášení o produkci
a vzor prohlášení o zásobách.
Hlava V

Evidenční knihy

§ 30

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo zprostředkovává produkt
za účelem výkonu svého povolání nebo k obchodním účelům, je povinna vést evidenční knihy
v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených předpisy Evropských společenství,79) tímto
zákonem a prováděcím právním předpisem.
(2) Evidenční knihy se předkládají orgánu dozoru (§ 37) na jejich žádost.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví podrobnosti způsobu a rozsahu vedení, uchovávání
a předkládání evidenčních knih podle odstavců 1 a 2.
Hlava VI

Vinařský fond

§ 31

(1) Zřizuje se Vinařský fond (dále jen „Fond“) se sídlem v Brně.
(2) Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování
o povinnosti zaplatit odvod a podporu státu podle tohoto zákona nebo o žádostech o
poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci.
(3) Fond se nesmí účastnit na podnikání jiných osob.
(4) Fond
77) Čl. 2nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.
78) Čl. 4nařízení Komise (ES) č. 1282/2001.
79) Čl. 70nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.

Čl. 11 až 19nařízení Komise (ES) č. 884/2001.


a) podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu označování vína podle
zeměpisného původu,

b) informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství a o dalších významných skutečnostech
souvisejících s vinohradnictvím a vinařstvím,

c) podporuje uchovávání a rozvoj vinohradnictví a vinařství jako významné součásti
evropského kulturního dědictví, dále podporuje rozvoj turistiky v oblasti vinohradnictví a
vinařství.

(5) Na rozhodování o podporách (odstavec 4) Fondem se použije přiměřeně správní řád.
(6) Orgány Fondu jsou Rada Fondu (dále jen „Rada“), ředitel Fondu (dále jen „ředitel“) a
Dozorčí rada Fondu (dále jen „Dozorčí rada“). Veřejnou správu vykonává Rada, její předseda
a ředitel. Mimo obnovu řízení o opravných prostředcích podle zvláštních zákonů rozhoduje
předseda Rady, na jeho rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení o vedoucím ústředního
správního úřadu.
(7) Členem orgánu Fondu může být jen fyzická osoba, která je bezúhonná a má plnou
způsobilost k právním úkonům. Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten,
kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo se na něj hledí, jako by nebyl
odsouzen. Členem orgánu Fondu nemůže být jeho zaměstnanec.
(8) Fond vypracovává výroční zprávu, kterou předkládá Radě [§ 32 odst. 8 písm. g)]
a Dozorčí radě [§ 34 odst. 2 písm. b)], a to nejpozdějido 2 měsíců po skončení příslušného
kalendářního roku. Fond zveřejní výroční zprávu Fondu na webových stránkách Fondu.
(9) Výroční zpráva Fondu musí obsahovat
a) přehled činností vykonávaných v příslušném kalendářním roce Fondem, s uvedením
vztahu k účelu poskytnuté podpory [odstavec 4 písm. a) a c)] nebo poskytnuté, případně
vydané informace [odstavec 4 písm. b)],

b) roční účetní závěrku80) a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,

c) přehled o příjmech a výdajích Fondu v členění podle zdrojů Fondu,

d) přehled o poskytnutých podporách, v členění podle druhu poskytnuté podpory, účelu
a výše,

e) vývoj a konečný účetní stav příjmů a výdajů Fondu za uplynulý kalendářní rok,

f) změny organizačního řádu a změny ve složení orgánů Fondu, včetně odůvodnění těchto
změn, k nimž došlo v průběhu uplynulého kalendářního roku.

§ 32

Rada

(1) Rada je nejvyšším orgánem Fondu; skládá se z 9 členů. Funkční období členů Rady je
tříleté. Členům Rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního
správního úřadu nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon, nepřísluší odměna za výkon funkce
člena. Člen Rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním
předpisem.81)
80) § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
81) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.


(2) Členy Rady jmenuje a odvolává ministr zemědělství (dále jen „ministr“), přičemž
jednoho člena Rady jmenuje z řad zaměstnanců ministerstva, jednoho člena Rady z řad
zastupitelstva Jihomoravského kraje a 7 členů Rady na návrh vinohradnických a vinařských
sdružení.64)
(3) Členy Rady může ministr v případě zjištění závažného porušení povinností
vyplývajících z funkce člena Rady odvolat na návrh Dozorčí rady nebo na návrh toho, kdo
navrhoval člena podle odstavce 2.
(4) Členství v Radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě. Členství v Radě může být
stejnou osobou vykonáváno nejvýše tři po sobě následující funkční období; stejná osoba se
může opětovně stát členem Rady nejdříve po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Rady.
(5) Předsedu a místopředsedu Rady volí a odvolává z řad svých členů Rada.
(6) Členství v Radě zaniká
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odstoupením,
d) odvoláním.


(7) Na uvolněná místa členů Rady jmenuje ministr do 60 dnů nové členy z návrhů, které
ve lhůtě 30 dnů došly.
(8) Do působnosti Rady patří
a) předkládat návrh finančního plánu Fondu a účetní závěrku Fondu Dozorčí radě
ke kontrole, dohledu a schválení,

b) rozhodovat o využití finančních prostředků Fondu,

c) rozhodovat o poskytování podpor z Fondu,

d) jmenovat a odvolávat ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovovat výši jeho mzdy,

e) předkládat Dozorčí radě ke schválení organizační řád Fondu,

f) schvalovat jednací řád Rady a výroční zprávu Fondu,

g) předkládat Dozorčí radě a Poslanecké sněmovně každoročně výroční zprávu Fondu
k projednání a posouzení,

h) sestavovat plán činnosti Fondu.

(9) Jednání Rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda Rady.
Při rozhodování je hlasovací právo členů Rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedajícího Radě. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích
členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Rady.
(10) Jednání Rady se může účastnit ředitel a předseda Dozorčí rady; požádají-li o slovo,
musí jim být uděleno.
(11) Rada zasedá podle potřeby Fondu, nejméněčtyřikrát ročně.
§ 33

Ředitel

(1) Ředitel je statutárním orgánem Fondu; řídí činnost Fondu, pokud tento zákon
nestanoví jinak.

(2) Ředitel je zaměstnancem Fondu; nemůže být členem Rady ani Dozorčí rady.
§ 34

Dozorčí rada

(1) Dozorčí rada je kontrolním orgánem Fondu. Kontroluje hospodaření s majetkem
Fondu a využití finančních prostředků Fondu a poskytování podpor Fondem. Členu Dozorčí
rady, kteří jsou poslanci, senátory, členy vlády, vedoucími ústředního správního úřadu, soudci
nebo o nichž tak stanoví zvláštní zákon, nepřísluší odměna za výkon funkce člena. Člen
Dozorčí rady má nárok na náhradu výdajů do výše určené zvláštním právním předpisem.81)
(2) Dozorčí rada
a) kontroluje činnost Fondu, jeho statutárního orgánu a Rady,

b) posuzuje výroční zprávu Fondu,

c) schvaluje účetní závěrku Fondu a finanční plán Fondu,

d) podává nejméně jedenkrát ročně zprávu Radě o výsledcích své kontrolní činnosti,

e) předkládá ministrovi návrh na odvolání člena Rady, zjistí-li u něj závažné nedostatky
ve výkonu jeho funkce,

f) kontroluje účetní knihy a jiné doklady a v nich obsažené údaje,

g) svolává mimořádné jednání Rady, vyžadují-li to zájmy Fondu,

h) dohlíží, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a organizačním řádem
Fondu,

i) schvaluje organizační řád Fondu,

j) schvaluje plán činnosti Fondu.

(3) Dozorčí rada je povinna upozornit Radu na porušení právních předpisů nebo
organizačního řádu Fondu, na nehospodárné postupy, popřípadě na další nedostatky v činnosti
Fondu.
(4) Členy Dozorčí rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Členství v Dozorčí radě je
neslučitelné s členstvím v Radě. Dozorčí rada má 5 členů. Funkční období členů Dozorčí rady
je pětileté. Členství v Dozorčí radě může být stejnou osobou vykonáváno nejvýše 3 po sobě
následující funkční období; stejná osoba se může opětovně stát členem Dozorčí rady nejdříve
po uplynutí 2 let, kdy nebyla členem Dozorčí rady.
(5) Dozorčí rada volí z řad svých členů předsedu a místopředsedu Dozorčí rady.
(6) Jednání Dozorčí rady svolává a řídí její předseda a v jeho nepřítomnosti
místopředseda Dozorčí rady. Při rozhodování je hlasovací právo členů Dozorčí rady rovné.
Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího Dozorčí radě. Dozorčí rada je
usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů, a k rozhodnutí je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Dozorčí rady.
§ 35

(1) Příjmy Fondu tvoří
a) odvody ve výši 0,50 Kč z každého litru všech druhů vín vyrobených na území České
republiky a poprvé uvedených do oběhu; odvod je výrobce povinen odvést na účet
Fondu; tato povinnost se nevztahuje na výrobce, pokud v kalendářním roce uvede do
oběhu víno v množství menším než 1 000 litrů,


b) odvody ve výši 350 Kč z každého byť jen započatého hektaru vinice, které je pěstitel
povinen odvést nejpozději do konce každého kalendářního roku na účet Fondu; tato
povinnost se nevztahuje na

1. pěstitele, který pěstuje révu na ploše menší než 1 hektar,
2. vinice registrované Ústavem pro výzkumné a pokusné účely,
3. mladé vinice do konce třetího roku od výsadby;
c) podpora státu, která se poskytuje ve finanční výši rovnající se součtu příjmů Fondu
uvedených pod písmeny a), b), d) až k). Podpora státu na příslušný kalendářní rok se
převede na účet Fondu nejpozději do 25. února následujícího roku,

d) dotace ze státního rozpočtu,82)

e) dotace z rozpočtu územních samosprávných celků,83)

f) finanční příspěvek kraje,

g) dary od fyzických osob, právnických osob, nebo zahraničních osob,

h) dědictví,

i) příjmy z prodeje produktů podporujících činnosti uvedené v § 31 odst. 4,

j) úroky z vkladů,

k) penále za neplacení nebo za opožděné placení odvodůči státní podpory stanovené ve výši

0,1 % denně z dlužné částky ode dne následujícího po posledním dni splatnosti, nejvýše
však do výše dvojnásobku odvodu nebo státní podpory; penále je pěstitel nebo výrobce či
stát povinen odvést na účet Fondu.

(2) U odvodů podle odstavce 1 písm. a) je dnem splatnosti dvacátý pátý den měsíce po
skončení kalendářního čtvrtletí. Odvod podle odstavce 1 písm. a) se provede za kalendářní
čtvrtletí, kdy výrobce uvedl do oběhu nejméně 1 000 litrů vína v příslušném kalendářním
roce.
(3) Pěstitel nebo výrobce je povinen poukázat příslušný odvod Fondu ve lhůtách podle
odstavců 1 a 2. Plátce odvodu je dále povinen na vyžádání Fondu předložit Fondu vyúčtování
plateb odvodů za uplynulý kalendářní rok. Obdobně postupuje stát při výplatě podpory státu.
(4) Pěstitel nebo výrobce je povinen vypočítat a podle vzoru. Vzor stanoví Fond jako
přílohu organizačního řádu, zveřejní jej dálkovým způsobem a rozešle na obecní úřady
vinařských obcí. Vzor stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(5) Ústav umožní Fondu přístup k údajům a informacím z evidence vinic a výroby vína,
které se týkají pěstitelů a výrobců vína, a to v rozsahu nezbytném pro zajištění výběru odvodů
podle odstavce 1 písm. a) a b).
(6) Pro účely kontroly placení odvodů je Fond oprávněn vyžadovat od pěstitelů
a výrobců údaje o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných
hroznů a množství vína uvedeného do oběhu; pro účely ověření těchto údajů je Fond
oprávněn vyžadovat od ministerstva, Generálního ředitelství cel, případně Ústavu údaje
o plochách osázených vinic, výrobě vína, množství sklizených vinných hroznů a množství
vína uvedeného do oběhu jednotlivými výrobci vína. Pěstitel, případně výrobce vína je
povinen na žádost Fondu předložit Fondu za účelem placení odvodů příslušnou dokumentaci
týkající se odvodů do Fondu podle odstavce 1 písm. a) a b).
82) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

83) Zákon č. 250/2002 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


(7) Fond může provádět v souvislosti s kontrolou odvodů kontrolu přímo u pěstitele nebo
výrobce.
(8) Členové orgánů Fondu a zaměstnanci Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech, které se dozví v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu Fondu nebo
zaměstnance Fondu. Zprostit mlčenlivosti může člena orgánu Fondu nebo zaměstnance Fondu
ministr.
(9) Odvody a podporu státu podle tohoto zákona vybírá a vymáhá Vinařský fond. Při
vybírání a vymáhání postupuje podle zvláštního právního předpisu.84)
§ 36

(1) Příjmy Fondu lze použít pouze
a) k účelům uvedeným v § 31 odst. 4,
b) k pokrytí provozních nákladů Fondu, avšak nejvýše do 10 % součtu všech zdrojů příjmů
podle § 35.

(2) Fond ve svém účetnictví odděleně eviduje výdaje spojené s poskytováním podpor
a informací podle § 31 odst. 4 a tyto vede na samostatných účtech.85)
(3) Zůstatek vykázaný Fondem ke konci příslušného kalendářního roku se převede
v účetnictví Fondu do následujícího kalendářního roku a užije se k zabezpečení činnosti
Fondu podle § 31 odst. 4.
Hlava VII

Výkon státní správy a správní delikty

§ 37

(1) Orgány dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských
společenství1) a tímto zákonem jsou
a) Ústav, pokud jde o vinohradnictví,
b) Inspekce, pokud jde o vinařství.

(2) Orgány dozoru zejména
a) dozírají na dodržování povinností stanovených předpisy Evropských společenství,1) tímto

zákonem a prováděcími právními předpisy,
b) zjišťují příčiny nedostatků a osoby za ně odpovědné,
c) rozhodují o správních deliktech podle § 39.

(3) K odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin Inspekce ukládá opatření podle
zvláštního právního předpisu.19)
(4) Kroměčinnosti spojené s dozorem Ústav dále
a) vede Registr podle § 28,
b) zajišťuje činnosti spojené se správou produkčního potenciálu, s novou výsadbou, právem
na opětovnou výsadbu a zajišťuje správu rezervy,
c) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 8, 9, § 10 odst. 1 a § 28 odst. 3).

84) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
85) Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


(5) Kroměčinnosti spojené s dozorem Inspekce dále
a) provádí ověřování odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů [§ 19 odst. 4
písm. d)],

b) provádí kontrolu průvodních dokladů v souladu s předpisy Evropských společenství,70), 86)

c) vydává doklad podle předpisu Evropských společenství,86)

d) zasílá průběžně Ústavu informace o provedených kontrolách podle tohoto zákona a jejich
výsledcích,

e) zasílá bez odkladu Ústavu kopie rozhodnutí podle § 26,

f) vydává rozhodnutí podle tohoto zákona (§ 10 odst. 2 a § 26),

g) rozhoduje o sestupnění jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených
předpisem Evropských společenství.87)

(6) Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů dozoru a kontrolovaných osob
při výkonu dozoru jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.18),19),88)
(7) Ministerstvo řídí a kontroluje výkon státní správy vykonávaný orgány dozoru.
V souvislosti s touto činností jsou orgány dozoru povinné poskytnout ministerstvu součinnost,
zejména poskytovat na jeho žádost veškerou dokumentaci související s dozorem.
(8) Kde se v předpisech Evropských společenství mluví o
a) příslušném úřadu, příslušném ústředním úřadu nebo kompetentní autoritě, rozumí se tím
pro účely tohoto zákona ústřední úřad, do jehož působnosti náleží výkon příslušného
oprávnění nebo provedení příslušného opatření, anebo úřad, na který byly výkon
příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření přeneseny,

b) příslušném orgánu dozoru, rozumí se tím pro účely tohoto zákona orgán dozoru, do jehož
působnosti byly výkon příslušného oprávnění nebo provádění příslušného opatření tímto
zákonem svěřeny, popřípadě do jehož působnosti se zřetelem na svůj význam, povahu a
srovnatelné úkoly náleží.

(9) Kde se v předpisech Evropských společenství mluví o opatření k zajištění dodržování
povinností a jednotného uplatňování požadavků stanovených těmito předpisy nebo
k odstranění zjištěných nedostatků, rozumí se tím vždy odpovídající opatření podle tohoto
zákona.
§ 38

Generální ředitelství cel

Příslušným orgánem pro vydávání průvodních dokladů70) je Generální ředitelství cel.

§ 39

Správní delikty

(1) Právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti
s ním
a) uvede do oběhu ze sklizně z 1 vinařského roku větší množství zemského vína
a jakostního vína stanovené oblasti než množství odpovídající výrobě z nejvyššího

86) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001.
87) Čl. 56nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
88) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.



hektarového výnosu nebo poruší povinnost stanovenou při překročení nejvyššího
hektarového výnosu v § 6 odst. 3,

b) vede záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech v rozporu
s předpisy Evropských společenství21) nebo je nevede způsobem stanoveným na základě
§ 6 odst. 5,

c) provede novou výsadbu v rozporu s předpisy Evropských společenství,23)

d) provede opětovnou výsadbu v rozporu s předpisy Evropských společenství,24) převede
právo na opětovnou výsadbu do jiné vinařské oblasti, nebo vyklučí vinici bez souhlasu
vlastníka podle § 9 odst. 2,

e) uvede do oběhu vinné hrozny sklizené na vinici vysazené v rozporu s předpisy
Evropských společenství23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo uvede do oběhu
produkty vyrobené z těchto vinných hroznů,

f) neoznámí zahájení nebo ukončení výroby produktů Ústavu podle § 11 odst. 1, neoznámí
nebo neoznámí včas výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu podle § 11 odst. 2
písm. d), nebo neoznámí ve lhůtě stanovené v § 43 odst. 4 údaje podle § 11 odst. 1
Ústavu,

g) nedodrží požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy
Evropských společenství15) nebo požadavky na výrobu a jakost stanovené na základě § 11
odst. 3 písm. a),

h) neodstraní vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem
stanoveným na základě § 11 odst. 3 písm. b),

i) neprovádí soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy
Evropských společenství,31) nevede nebo neuchovává evidenci o soustavné kontrole
produkce způsobem stanoveným na základě § 11 odst. 3 písm. c),

j) použije enologické postupy, které jsou v rozporu s předpisy Evropských společenství,15)
s § 12 nebo stanovené na základě § 12 odst. 7, nebo poruší zákaz přidávání jakýchkoliv
látek do produktu podle § 12 odst. 2,

k) neoznámí nebo neoznámí včas hlášení o zvyšování nebo snižování obsahu kyselin,32)

l) uchovává v prostorách určených k výrobě, plnění nebo zpracování produktu látky,
které jsou svým složením vhodné k tomu, aby byly užity k falšování produktu,

m) poruší zákaz

1. přislazovat stolní víno a jakostní víno stanovené oblasti způsobem stanoveným
v § 12 odst. 6 písm. a),
2. konzervovat jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami, s výjimkou oxidu
siřičitého,
3. užívat látky nebo výrobní postupy uvedené v § 12 odst. 6 písm. c),
4. skladovat ovocné víno nebo jeho směsi v prostorách, kde se skladuje víno, není-li
ovocné víno odděleně umístěno a zřetelně označeno,
5. používat syntetické aromatické látky nebo aromatické látky, nebo syntetická barviva
anebo přírodní barviva,
n) zvýší přirozený obsah alkoholu v rozporu s předpisem Evropských společenství38)
nebo nepodá nebo nepodá včas hlášení o zvyšování cukernatosti,39)
o) sladí víno v rozporu s předpisem Evropských společenství40) nebo nepodá nebo nepodá
včas hlášení o slazení,41)
p) nabídne ke spotřeběčástečně zkvašený hroznový mošt nesplňující požadavky stanovené
v § 15 odst. 1, nabízí jej v jiném období, než je uvedeno v § 15 odst. 2, nebo poruší
povinnost informovat podle § 15 odst. 3,

q) označí produkt v rozporu s předpisy Evropských společenství,43) uvede na etiketě
produktu jiné označení, než které je dovoleno předpisy Evropských společenství,43) tímto


zákonem nebo na základě § 16 odst. 10 písm. b), nebo uvede na etiketě údaje, které jsou
v rozporu s podmínkami stanovenými pro tyto údaje na základě § 16 odst. 10 písm. b),

r) poruší zákaz označení poukazujícího na zvlášť zesílený účinek produktu podle § 16
odst. 2,

s) neuvede u jakostního vína stanovené oblasti v označení obsah zbytkového cukru podle
předpisů Evropských společenství,45)

t) uvede na etiketě získaná ocenění nebo medaile, které nejsou uznány podle § 16 odst. 5,
nebo uvede na etiketě, že víno může být užito pro účely církví nebo náboženských
společností (například označení mešní víno, košer víno), jestliže nebyl vydán písemný
souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti podle § 16 odst. 6,

u) neumístí viditelně při prodeji sudového vína údaje podle § 16 odst. 8,

v) poruší zákaz označovat jako víno nápoje uvedené v § 16 odst. 9,

w) vyrobí stolní víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,49) uvede v označení
stolního vína, s výjimkou zemského vína, vyrobeného na území České republiky, ročník
nebo odrůdu, uvádí do oběhu pod názvem „zemské víno“ produkt, který nesplňuje
požadavky stanovené v § 17 odst. 2, označí zemské víno jiným zeměpisným označením,
než které je dovoleno na základě § 17 odst. 6, nebo uvede na etiketě zemského vína
údaje, které jsou dovoleny podle § 17 odst. 3, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž
lze tyto údaje na etiketě uvádět,

x) vyrobí jakostní víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,51) vyrobí a označí
jakostní víno dovětkem „odrůdové“ nebo „známkové“, ačkoliv toto víno nesplňuje
požadavky stanovené v § 18 odst. 2 až 6, nebo uvede na etiketě údaje, které jsou
dovoleny podle § 18 odst. 7, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje
na etiketě uvádět,

y) vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s předpisy Evropských společenství,51)
vyrobí jakostní víno s přívlastkem v rozporu s požadavky stanovenými v § 19 odst. 4,
nezajistí, aby vinné hrozny určené pro výrobu vín uvedených v § 19 odst. 2 písm. d) až g)
byly sklízeny ručně, vyrobí jednotlivé druhy jakostních vín s přívlastkem z vinných
hroznů, které nedosáhly cukernatosti stanovené v § 19 odst. 5 až 11, neuvede na etiketě
jakostního vína s přívlastkem údaje podle § 19 odst. 12, uvede na etiketě údaje, které jsou
dovoleny podle § 19 odst. 13, avšak nejsou splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na
etiketě uvádět, nebo konzervuje jakostní víno s přívlastkem chemickými látkami,
s výjimkou oxidu siřičitého, nebo

z) vyrobí šumivé víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,54),55) označí názvem
„jakostní šumivé víno“ nebo „sekt“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20
odst. 2, označí názvem „jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ nebo „sekt s. o.“
produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 3, označí názvem „pěstitelský
sekt“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 4, označí názvem
„aromatické jakostní šumivé víno“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20
odst. 5, označí názvem „aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti“ nebo
„aromatický sekt s. o.“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 20 odst. 6,
neuvede na etiketě jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu nebo
aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti údaje podle § 20 odst. 8, nebo
uvede na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 20 odst. 9 nebo 10, avšak nejsou
splněny podmínky, za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

se uloží pokuta do 3 000 000 Kč.


(2) Právnické osobě, případně fyzické osobě, která při podnikání nebo v přímé souvislosti
s ním
a) vyrobí perlivé víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,61),62) označí názvem
„jakostní perlivé víno“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 21 odst. 2,
neuvede na etiketě jakostního perlivého vína údaje podle § 21 odst. 3, nebo uvede
na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 21 odst. 4, avšak nejsou splněny podmínky,
za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

b) vyrobí likérové víno v rozporu s předpisy Evropských společenství,63) označí názvem
„jakostní likérové víno“ produkt, který nesplňuje požadavky stanovené v § 22 odst. 2,
neuvede na etiketě jakostního likérového vína údaje podle § 22 odst. 3 nebo uvede
na etiketě údaje, které jsou dovoleny podle § 22 odst. 4, avšak nejsou splněny podmínky,
za nichž lze tyto údaje na etiketě uvádět,

c) uvede do oběhu víno originální certifikace, aniž jsou splněny podmínky, za nichž je toto
víno dovoleno uvádět do oběhu (§ 23),

d) vyrobí aromatizované víno, aromatizovaný vinný nápoj nebo aromatizovaný koktejl
v rozporu s předpisy Evropských společenství,65) nebo označí jako „vinný nápoj“
produkt, který obsahuje méně než 50 % vína,

e) vyrobí odalkoholizované víno, které nesplňuje požadavky stanovené v § 25 odst. 1,
vyrobí nízkoalkoholické víno, které nesplňuje požadavky stanovené v § 25 odst. 2,
neoznačí odalkoholizované víno nebo nízkoalkoholické víno způsobem stanoveným
v § 25 odst. 3 nebo 4, nebo na etiketě uvede označení, které je zakázáno podle § 25
odst. 5,

f) uvede do oběhu produkt, který je jiný než zdravotně nezávadný,

g) uvede do oběhu produkt, u kterého není dodržen zákaz přidávání látek podle § 12 odst. 2,
nebo nemá při prodeji nebo přepravě k dispozici průvodní doklad,70)

h) poruší zákaz při uvádění do oběhu uvedený v § 27 odst. 4, 5 nebo 6,

i) uvede do oběhu produkt v obale, který neodpovídá požadavkům uvedeným v § 27 odst. 7,
nebo je láhev uzavřena jiným než uznaným uzávěrem,10)

j) řádně neoznačí produkt při skladování v nádobách nebo láhvích tak, aby nemohlo dojít
k jeho záměně nebo aby nebylo možné prokázat jeho původ nebo jedinečnost,

k) smísí při prodeji rozlévaného vína víno z načatých láhví nebo víno smísí ve vinný střik
nebo s jiným nealkoholickým nápojem v nepřítomnosti kupujícího nebo neotevře víno
v obalu určeném pro spotřebitele před kupujícím,

l) nepožádá nebo nepožádá včasÚstavo přidělení registračního čísla vinice při provedení
výsadby vinice,

m) neoznámí, neoznámí správně, nebo neoznámí včas Ústavu zrušení vinice nebo změny
údajů oznamovaných Ústavu podle předpisů Evropských společenství75) nebo neprokáže,
na základě výzvy orgánu dozoru, že splnila ohlašovací povinnost,

n) neodevzdá, neodevzdá správně, nebo neodevzdá včas Ústavu prohlášení o sklizni,
prohlášení o produkci nebo prohlášení o zásobách podle § 29,

o) vede v rozporu s předpisy Evropských společenství,79) nevede správně nebo nevede
způsobem stanoveným na základě § 30 odst. 3 evidenční knihy podle § 30, nebo

p) poruší jinou povinnost, než povinnost uvedenou v odstavci 1 nebo v písmenech a) až o),
vyplývající z předpisů Evropských společenství,1)

se uloží pokuta do 3 000 000 Kč.

§ 40

(1) Právnická osoba za správní delikt odpovídá bez ohledu na zavinění.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti protiprávního jednání, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž bylo spácháno. V případě,
kdy došlo k nápravě protiprávního stavu v souladu s uloženým opatřením19) nebo
bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti a nejednalo se o produkt jiný než
zdravotně nezávadný nebo o klamání spotřebitele spočívající v porušování některých práv
duševního vlastnictví,89) může se od uložení pokuty upustit.
(3) Odpovědnost právnické osoby za protiprávní jednání zaniká, uplynul-li 1 rok ode dne
zahájení řízení, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy bylo protiprávní jednání spácháno.
(4) Protiprávní jednání právnických osob podle odstavců 1 a 2 projednává v prvním
stupni Ústav nebo Inspekce v rozsahu své působnosti podle tohoto zákona nebo zvláštního
právního předpisu.18),19) O odvolání proti rozhodnutí o uložení pokuty rozhoduje v případě
rozhodnutí Ústavu ministerstvo a v případě rozhodnutí Inspekce ústřední inspektorát
Inspekce.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby90) nebo
v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu
právnické osoby.
(6) Pokuty vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá je příslušný finanční orgán.91)
Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštního právního předpisu.84)
(7) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu.
Hlava VIII

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 41

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle tohoto zákona se vztahuje správní řád,26) není-li tímto zákonem
stanoveno jinak.

§ 42

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4 odst. 4, § 6 odst. 5, § 8 odst. 4, § 9
odst. 9, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 4, § 14 odst. 3, § 16 odst. 10, § 17 odst. 6, § 23
odst. 15, § 26 odst. 12, § 28 odst. 6, § 29 odst. 5, § 30 odst. 3.
(2) Ministerstvo může vydat vyhlášku k provedení § 12 odst. 9 a § 27 odst. 10.
89) § 8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
90) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
91) Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.



§ 43

Přechodná ustanovení

(1) Řízení zahájená a neukončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
podle dosavadních právních předpisů.
(2) Vinice zaregistrované podle zákona č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon
č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíao změně některých souvisejících právních
předpisů, se považují za vinice registrované podle tohoto zákona. Pěstitel je povinen nahlásit
údaje podle tohoto zákona Ústavu nejpozdějido 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.
(3) Na vinice zaregistrované podle dosavadních právních předpisů, které byly vyklučeny
přede dnem nabytím účinnosti tohoto zákona, se vztahuje právo na opětovnou výsadbu podle
předpisů Evropských společenství.92) Toto právo lze uplatnit podle § 9 odst. 7. O udělení
práva na opětovnou výsadbu lze požádat Ústav podle § 9 odst. 1.
(4) Každý výrobce je povinen nahlásit údaje podle § 11 odst. 1 Ústavu nejpozději
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Produkty vyrobené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo jejichž výroba
byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních
právních předpisů; tyto produkty mohou být označovány rovněž podle tohoto zákona.
(6) Práva, majetek a povinnosti Vinařského fondu, zřízeného podle dosavadních právních
předpisů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců tohoto
Vinařského fondu, přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Fond, zřízený podle
tohoto zákona. Pro odvodovou povinnost do Vinařského fondu za období roku 2002 až do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona a při jejím vymáhání se postupuje podle dosavadních právních
předpisů.
(7) Víno dopravené na území České republiky nebo odeslané do České republiky
do 30. dubna 2004, jehož dodávku musí podle dosavadních právních předpisů doprovázet
osvědčení, se smí propustit do volného oběhu93) a uvést do oběhu podle dosavadních právních
předpisů do 30. června 2004.
§ 44

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství ao změně některých
souvisejících právních předpisů.
2. Zákon č. 216/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví
a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů.
3. Zákon č. 50/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví
a vinařstvíao změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona
92) Čl. 4nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
93) § 128 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.



č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

§ 45

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 21/2004 a zákona
č. 317/2004 Sb. se mění takto:

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které
včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:
„h) ve vedení Registr vinic a poskytování informací z něj podle zvláštního právního

předpisu.5a)

5a) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvíao změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů

§ 46

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb. se mění takto:

1. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena x) až bb),
která včetně poznámek pod čarou č. 14d), 14e), 14f) a 14g) znějí:
„x) ověřuje odrůdu, původ, cukernatost a hmotnost vinných hroznů určených pro výrobu

jakostního vína s přívlastkem a vydává o tom doklad,
y) provádí zatřiďování vín podle zvláštního právního předpisu,14d)
z) rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu

s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním

předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů,
aa) vydává doklady podle bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství,14f)
bb) rozhoduje o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za podmínek stanovených

bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství.14g)

14d) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství).

14e) Čl. 2, 3, 4 a6 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné
organizaci trhu s vínem, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1227/2000, nařízení Komise
(ES) č. 1607/2000, nařízení Komise (ES) č. 1622/2000, nařízení Komise (ES)


č. 1623/2000, nařízení Rady (ES) č. 2826/2000, nařízení Rady (ES) č. 1037/2001,
nařízení Rady (ES) č. 2585/2001 a nařízení Rady (ES) č. 527/2003.
Čl. 2 až 4 nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci
trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, ve znění nařízení Komise (ES)
č. 784/2001, nařízení Komise (ES) č. 1253/2001, nařízení Komise (ES) č. 1342/2002,
nařízení Komise (ES) č. 315/2003 a nařízení Komise (ES) č. 571/2003.


14f) Nařízení Komise (ES) č. 883/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi
s produkty v odvětví vína, ve znění nařízení Komise (ES) č. 885/2001, nařízení
Komise (ES) č. 812/2002 a nařízení Komise (ES) č. 2380/2002.

14g) Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1493/1999.“.

2. V § 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) uloží opatření o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené
v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo
zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.“.

3. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Inspektorát rozhoduje o způsobu zpracování vinných hroznů sklizených na vinici
vysazené v rozporu s bezprostředně závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo
zvláštním právním předpisem,14d) nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů.

(6) Inspektorát rozhoduje o sestupnění14g) jakostních vín stanovených oblastí za
podmínek stanovených bezprostředně závazným předpisem Evropských společenství.14g)“.
4. V § 11 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Inspektorát dále rozhoduje o způsobu
zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s bezprostředně
závaznými předpisy Evropských společenství14e) nebo zvláštním právním předpisem,14d)
nebo produktů vyrobených z těchto vinných hroznů a o sestupnění14g) jakostních vín
stanovených oblastí za podmínek stanovených bezprostředně závaznými předpisy
Evropských společenství.14g)“.
5. V § 11 odstavec 8 zní:
„(8) O odvolání proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 1,3nebo 4nebo § 6 odst. 4,
5 nebo 6 rozhoduje ústřední inspektorát.“.

6. § 12 zní:
㤠12

Na ukládání pokut a vydávání rozhodnutí podle § 6 odst. 4, 5 a 6 a § 11 odst. 1, 3 a 4
tohoto zákona se vztahuje správní řád. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona
správní řád nevztahuje.“.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 47

V sazebníku správních poplatků, uvedeném v příloze k zákonu č. 368/1992 Sb.,

o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona
č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 305/1997 Sb.,
zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona
č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb.,
zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb.,
zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb.,
zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb.,
zákona č. 173/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 129/2003 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 148/2003 Sb., zákona č. 149/2003 Sb.,
zákona č. 219/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona
č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb.,
zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., položka 92 zní:
„Položka 92

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti
vinných hroznů
Kč 250,b)
Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního
vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního
šumivého vína stanovené oblasti, aromatického
jakostního šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,
u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden
kalendářní rok, pokud množství zatřiďovaného
vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži
Kč 0,c)
Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního
vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního
šumivého vína stanovené oblasti, aromatického
jakostního šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,
za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži
Kč 300,d)
Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína,
jakostního vína s přívlastkem, jakostního
šumivého vína stanovené oblasti, aromatického
jakostního šumivého vína stanovené oblasti,
pěstitelského sektu, jakostního likérového vína,


pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno,
za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži
Kč 500,-

Poznámka:

Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 19 odst. 4
písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle
písmen b) až d) této položky jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§ 48

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v.r.

Klaus v.r.

Špidla v.r


KATEGORIE

Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!

Platební metody

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen